Rozvoj governance a úrovne IKB v NAW

Názov projektu:  Rozvoj governance a úrovne IKB v NAW

Kód ITMS2014+: 311071CBX6

Výzva: OPII-2022/7/20-DOP - Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach

Popis projektu: Na zabezpečenie svojho chodu nemocnica používa niekoľko informačných systémov a z tohto dôvodu je dôležitosť KyB vysoká, nakoľko systémy obsahujú veľké množstvo citlivých údajov. Dopad prípadného kybernetického incidentu by mal dopad na veľké množstvo občanov a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. NEMOCNICA pre zabezpečenie základnej služby prevádzkuje nasledovné významné systémy:  Registratúra, Ekonomický systém, PACS, Webové sídlo, Komplexný nemocničný informačný systém, Systém vykazovania DRG výkonov, Laboratórny systém a iné, ktoré spracovávajú citlivé údaje. Realizáciou aktivít projektu NAWPN dosiahne naplnenie hlavného cieľa, ktorým je zvýšenie úrovne IB a KyB a zabezpečenia ochrany údajov, s ktorými NAWPN disponuje a zabezpečenie nepretržitej prevádzky ISVS. Prostredníctvom realizácie hlavných aktivít, predkladaného rozpočtu a naplnenia plánovaných výsledkov, projekt preukázateľne prispieva k naplneniu špecifického cieľa 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti definovaného v OPII. Všetky plánované aktivity, výsledky, výstupy a merateľné ukazovatele sú v súlade so schváleným horizontálnym projektom, čo žiadateľ deklaruje súhlasným Stanoviskom od sekcie kybernetickej bezpečnosti MIRRI.

Celkové oprávnené výdavky projektu:                    171 938,30 EUR

Nenávratný finančný príspevok:                             165 191,44 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:                                110 195,90 EUR