Míľniky

História nemocnice v Piešťanoch siaha do roku 1930, v ktorom dal vtedajší obvodný lekár Dr. Jozef Brežný postaviť sanatórium pre kúpeľných hosťov. Následky vtedajšej svetovej hospodárskej krízy sa prejavili na začiatku 30. rokov 20. storočia aj v našom štáte čo postihlo aj piešťanských podnikateľov. Bola to pravdepodobne jedna z príčin, že sa Dr. Brežný snažil premeniť aspoň časť lôžok v sanatóriu na nemocničné oddelenie, kde by za pacientov platila nemocenská poisťovňa.

Dr. Jozef Brežný, ako obvodný lekár videl, že Piešťany by potrebovali vlastnú nemocnicu pre obyvateľov mesta a okolia, ako aj pre kúpeľných hostí. V spolupráci s vtedajším riaditeľom kúpeľov Ľudovítom Winterom podal  Dr. Brežný na Ministerstvo zdravotníctva a telesnej výchovy v Prahe žiadosť o zriadenie nemocnice v sanatóriu. V novembri 1934 dostal Dr. Brežný pozitívnu odpoveď. Oznámili mi, že dňa 12. marca 1934 vydala vláda ČSR na návrh ministerstva zdravotníctva, po dohode s ministerstvami vnútra a financií uznesenie na základe ktorého bola žiadosť Dr. Brežného vybavená. Dostal povolenie, že môže zriadiť a prevádzkovať v Piešťanoch nemocnicu pre choroby chirurgické, vnútorné, pôrodnícko-gynekologické a infekčné za týchto podmienok: Nemocnica sa plánuje na 76 lôžok, z čoho pripadá na infekčný pavilón (vila Trianon) 20 lôžok.

V uznesení vlády zo dňa 12. marca 1934 bolo podľa zákona zo dňa 24. júna 1930 č. 98 priznané nemocnici MUDr. J. Brežného právo verejnosti, s účinnosťou od 1. decembra 1934. Od tohto dátumu začala existovať Súkromná nemocnica Dr. Jozefa Brežného s právom verejnosti.

Majiteľ Dr. Brežný sa dostal do finančných problémov a nemocnicu dňa 26. apríla 1941 na súdnej dražbe odkúpila Slovenská republika. Riaditeľom nemocnice sa stal primár Teodor Švorc. Dr. Brežný potom žil a pracoval vo vile Lívia v dnešnom Sade Andreja Kmeťa. Posledné roky prežil v dome dôchodcov pri Štúrove, kde v roku 1965 zomrel. Pochovaný je v Piešťanoch na cintoríne na Bratislavskej ceste.

Začiatkom štyridsiatich rokov 20. storočia došlo v piešťanskej nemocnici k organizačnej zmene zásadného významu. Z dovtedajšieho monoprimariátu postupne vznikali samostatné lôžkové oddelenia a jedno nelôžkové zubné oddelenie. Na ich čele boli primári s príslušnou kvalifikáciou. Čo sa týka umiestnenia, všetky oddelenia boli pôvodne v budove Palace. K nej bola v roku 1944 pričlenená susedná budova Luxor, ktorá predtým slúžila ako súkromné sanatórium. Neskôr, približne roku 1955 bola k budove Palace pričlenená aj vila na pravej strane, ktorá patrila rodine Škubličovej, Túto kúpilo od majiteľky mesto Piešťany  a zámennou zmluvou v r. 2007 ju získala nemocnica zámenou za budovu bývalých detských jaslí na Javorovej ulici v Piešťanoch. Zámena sa týkala iba budov, pozemky zostali v majetku pôvodných vlastníkov t.j. Mesta Piešťany a Nemocnice Piešťany. Všetky tri budovy užíva nemocnica  doteraz.

Spojením kúpeľných sanatórii vila Brežný, vila Škublič a Luxor sa nemocnica špecializovala na gynekologické,  chirurgické a interné výkony. Postupne pribudli aj ortopedické a detské oddelenia a niekdajšia otorinolaringológia. Nemocnica bola súčasťou Okresného ústavu národného zdravia v Trnave, od ktorého sa odčlenila v 80-tych rokoch minulého storočia.

V roku 2002 sa riaditeľ NsP MUDr. Peter Ottinger usiloval, aby sa nemocnica stala na základe Transformačného zákona neziskovou organizáciou. V októbri 2002 bol riaditeľ MUDr. Peter Ottinger menovaný za štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR. Dňa 1. januára 2003 sa podarilo pretransformovať nemocnicu na neziskovú organizáciu, čím získala samostatnosť. Nesie meno Alexandra Wintera, ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o rozvoj  piešťanských kúpeľov.

Sme všeobecná okresná nemocnica a vo svojom spádovom území poskytujeme zdravotnícke služby pre približne 65 000 obyvateľov.

Riaditelia nemocnice v Piešťanoch

Súkromnú nemocnicu Dr. Jozef Brežného s právom verejnosti založenú 1. decembra 1934 riadil majiteľ sám. Po odštátnení nemocnice v roku 1941 boli riaditeľmi:

MUDr. Teodor Švorc                               1941 - 1946
MUDr. Igor Brežný                                 1946 - 1950
MUDr. Leo Toscano                                1951 - 1952
MUDr. Ján Juríček                                  1952 - 1957
MUDr. Ján Kováč                                   1957 - 1968
MUDr. Ivan Horňáček                             1968 - 1972
MUDr. Vojtech Daňo                              1972 - 1985     
MUDr. Vladimír Klampár                          1985 - 1990
MUDr. Marián Kališ                                 1990 - 1992
MUDr. Kamil Paulikovič                            1992 - 14.7.1994
MUDr. Peter Ottinger                              15.7.1994 - 29.12.1994
MUDr. Kamil Paulikovič                            30.12.1994 - 18.11.1998
MUDr. Peter Ottinger                              1998 - 2002
Ing. Zita Bruncková                               2002 - 2006    
MUDr. Peter Ottinger                              1.9.2006 - 19.4.2010
MUDr. Erika Chudá                                 20.4.2010 - 9.12.2010
Ing. Mária Balková                                 10.12.2010 - 9.6.2011
Ing. Róbert Mamrilla                               10.6.2011 - 27.11.2012
JUDr. Mária Domčeková                           28.11.2012 - 23.9.2015
MUDr. Štefan Kóňa                                  24.9.2015 - 7.3.2022
MUDr. Miroslav Jaššo                               8.3.2022 - doteraz

Osobnosti a história najstarších oddelení:

Ortopedické oddelenie v Piešťanoch bolo založené v 1943 a je najstarším bez prerušenia fungujúcim ortopedickým oddelením na Slovensku. Založenie ortopedického oddelenia v Piešťanoch  súviselo s kúpeľami pre pohybový aparát. Prvým primárom bol v rokoch 1943 - 1945  MUDr. Andrej Šavala. Oddelenie sa venovalo diagnostike a liečbe vrodených a získaných chýb končatín a chrbtice. Od založenia neoddeliteľnou súčasťou  náplne oddelenia bola aj traumatológia pohybového aparátu, napriek tomu, že to nebolo vtedy súčasťou koncepcie odboru ortopédie. Ďalšou významnou náplňou oddelenia najmä zásluhou p. primára Arpáda  Javora (1945 - 1973)  bola detská ortopédia  a to vrodené chyby bedrového kĺbu. Oddelenie malo cca 60 lôžok, počet operačných výkonov sa pohyboval medzi 300 - 400 ročne väčšinou traumatologických. Primár Javor sa intenzívne staral o výchovu lekárov a ich špecializáciu v ortopédii. Na jeho oddelení pôsobili ako sekundári MUDr. Zsakay – neskorší primár Ortopedického oddelenia v Trenčianskych Tepliciach, MUDr.  O. Fiala –neskorší  prednosta Ortopedickej kliniky v Hradci Králové, MUDr. O.Vlach neskorší prednosta Ortopedickej kliniky v Brne, MUDr. Leoš Spišák neskorší ordinár pre detskú ortopédiu na Klinike detskej chirurgie DFN v Bratislave. Nástupcom primára Javora sa stal najstarší sekundár a jeho zástupca MUDr. Rodolf Jezerský (1974 – 1984). Od roku 1984 do roku 1990 funkciu primára zastával MUDr. Jozef Urban. Oddelenie malo nevyhovujúce priestory lôžkovej časti aj operačného traktu, čo znemožňovalo zaradiť do repertoáru väčšie operačné výkony.

Obrat nastal po nástupe primára ortopedického oddelenia h. Doc. MUDr. Ľudovíta Pravdu, PhD do funkcie v roku 1990, ktorý vtedy ako poslanec MsZ a mestskej rady získal finančnú podporu mesta a súčasne za pomoci množstva sponzorov zrealizoval kompletnú rekonštrukciu lôžkovej časti oddelenia a tiež operačných sál. Vytvoril sa supersterilný sál pre operácie náhrad veľkých kĺbov - bedrových kĺbov a kolien. Rekonštrukcia bola ukončená v 1994. Oddelenie odvtedy spĺňa európske kritéria.

Po konsolidácii pomerov od 1996 oddelenie začalo profilovať svoje odborné prednosti. Systematická operativa endoprotéz bedrového kĺbu začala od 1999 a kolena od 2003, keďže dovtedy zdravotné poisťovne neboli ochotné oddeleniu okresnej úrovne tieto operácie zazmluvniť.

Ako jediné oddelenie na Slovensku vykonávalo systematickú operatívu pacientov s reumatickým ochorením vrátane náhrad drobných kĺbov ruky protézami. Ako prvé oddelenie na Slovensku v roku 2008 zrealizovalo  náhradu zápästia umelým kĺbom. Ďalšou dominantnou oddelenia bola operativa nohy a členka. Primár oddelenia v roku 2005 inicioval založenie Sekcie nohy a členka Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti.

Dňa 15.11.2014 nastúpil do funkcie primára MUDr. Štefan Kóňa. Pod jeho vedením sa rozšírila škála operačných  výkonov najmä artroskopií  ramien a kolena  pre pacientov s celoslovenskou pôsobnosťou. V roku 2019 bolo na ortopédii vykonaných 2896 operácii z toho artroskopických operácii bolo 1219. Operácii TEP kolena bolo 175 a TEP bedra 229. Čakacie doby na operácie TEP sú priemerne 2 mesiace. V súčasnosti má Ortopedické oddelenie 42 lôžok.  

Počet ambulantne vyšetrených pacientov je cca 56 000 ročne.

Chirurgické oddelenie bolo založené súčasne s otvorením nemocnice v roku 1936 a jeho prvým primárom sa od 17. novembra 1936 stal MUDr. Teodor Švorc. Pred príchodom do Piešťan pracoval v Nitre a Trnave. Robil bežnú brušnú chirurgiu na úrovni doby. Oddelenie viedol 10 rokov.

Od 1. marca 1946 nastúpil do funkcie primára MUDr. Igor Brežný. Bol žiakom prof. Kostlivého, Z jeho chirurgickej kliniky odišiel v roku 1938, niekoľko rokov pôsobil v Ružomberku a tesne pred príchodom do Piešťany pôsobil rok v Onkologickom ústave v Bratislave. Do praxe oddelenia zaviedol operácie, ktoré sa robili na chirurgickej klinike v Bratislave. V roku 1977 odišiel do dôchodku.

Od roku 1977 nol primárom chirurgického oddelenia MUDr. Dalibor Gróf. Prišiel zo Šiah, kde predtým štyri roky viedol tamojšie chirurgické oddelenie. Bol žiakom prim. Sadloňa. V roku 1994 odišiel do dôchodku.

Od roku 1991 bol primárom MUDr. Vojtech Benko. Bol odchovanec piešťanskej chirurgie a žiak primára Brežného. Pokračoval v práci na úrovni svojich predchodcov. V roku 1997 odišiel do dôchodku.

Od 27.mája 1997 viedol chirurgické oddelenie MUDr. Ľudovít Šalgovič, ktorý prišiel z chirurgickej kliniky v Trnave. Na oddelení sa začali robiť štandardné laparoskopické operácie, cievne operácie u ischemického syndrómu dolných končatín a zvierač šetriace operácie nízkosediacich nádorov konečníka.

Od 23.10.2002 nastúpil do funkcie primára MUDr. Ján Ranostaj, dlhoročný lekár chirurgického oddelenia, ktorý do menovania vykonával zástupcu primárovi MUDr. Ľudovítovi Šalgovičovi. Pod jeho vedením chod oddelenia pokračoval v nadstavenom režime.

Od 1.3.2015 nastúpil do funkcie terajší primár chirurgického oddelenia MUDr. Ľudovít Šalgovič, ktorý je synom bývalého primára MUDr. Šalgoviča. Funkciu primára zastáva dodnes.

OAIM

V roku 1968 dostal MUDr. František Melicháč po získaní atestácie menovanie za ústavného anesteziológa. V roku 1982 vzniklo 4–lôžkové anesteziologicko – resuscitačné oddelenie (ARO) s príslušným vybavením a 24-hodinovou prevádzkou. Je umiestnené v susednej budove ,,Škublič“, ktorá bola stavebne upravená a spojená s hlavnou budovou nemocnice. ARO od založenia viedol MUDr. F. Melicháč vo funkcii primára. V roku 2000 bolo ARO premenovaná na OAIM (oddelenie anesteziologickej a intenzívnej medicíny). Doktor Melicháč po odchode do dôchodku v roku 2000 odovzdal funkciu primára doktorovi Milanovi Ičovi. Od roku 2016 zastáva funkciu primára OAIM MUDr. Daniela Bedřichová.

Interné oddelenie

V roku 1943 založil interné oddelenie primár MUDr. Viliam Matulík. V lete 1945 boli k internému oddeleniu pričlenené ďalšie lôžka v budove Krošlák na Radlinského ulici, ktorú pridelil nemocnici Okresný národný výbor. Po primárovi MUDr. Matulíkovi zastávali túto funkciu nasledovní lekári:
 • od roku 1977 MUDr. František Máliš,
 • od roku 1989 MUDr. Jaroslav Letkovský,
 • od roku 1996 MUDr. Viera Pravdová.
Od 01.09.2010 sa interné oddelenie rozdelilo na 2 samostatné oddelenia:
 • Interné oddelenie viedol MUDr. Peter Poprac, PhD.
 • Geriatrické oddelenie viedla MUDr. Viera Pravdová.
Na internom oddelení, ktoré viedol v rokoch 1977 až 1989 primár MUDr. Máliš, bola v roku 1982 po stavebných úpravách zriadená jednotka intenzívnej starostlivosti zameraná na kardiovaskulárne ochorenia. Ako lekárka tam od začiatku pracovala, do prevzatia funkcie primárky interného oddelenia v roku 1996 MUDr. Viera Pravdová. Po nej sa tam striedali ďalší lekári interného oddelenia.

V roku 1994 bolo na internom oddelení vyčlenených 10 lôžok pre doliečovacie oddelenie, na ktorom bola primárkou MUDr. Anna Lacková. V roku 2007 ukončila pracovný pomer a jej funkciu prevzala MUDr. Lýdia Kirková. Doliečovacie oddelenie sa 01.12.2011 zmenilo na Dom ošetrovacej starostlivosti. Okrem toho bolo vyčlenených od 01.12.2004 ďalších 15 lôžok pre geriatrické oddelenie a jeho vedením bola poverená primárka MUDr. Viera Pravdová. V roku 2011 oddelenie splynulo s interným, ktoré viedol primár MUDr. Poprac. Medzi rokmi 2016-2021 bola vo funkcii primárka MUDr. Lívia Bujňáková. V súčasnej dobe je primárom MUDr. Ján Kočí.

Detské oddelenie

Prvým primárom detského oddelenia sa stal MUDr. Ivan Schirchich, ktorý v roku 1968 emigroval do Kanady. Po ňom zastávali funkciu primára nasledovní lekári:
 • Od roku 1968 MUDr. Kornel Chmelo,
 • Od roku 1977 MUDr. Andrej Šajmovič,
 • Od roku 1991 MUDr. Jana Korytárová,
 • Od roku 2011 MUDr. Marcela Malastová.
Detské oddelenie bolo v rokoch 1953 až 1991 umiestnené v poštátnenej vile doktora Švorca, ktorá bola v rámci reštitúcii  vrátená majiteľom. Detské oddelenie bolo presťahované do nadstavby budovy Luxor v nemocnici. Od roku 2021 je primárkou MUDr. Jana Dekanová.

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie v roku 1940 otvoril primár MUDr. Ambróz Krahulec. Po ňom nasledovali títo primári:
 • Od 1948 MUDr. Jozef Šelleng,
 • Od 1951 MUDr. Emil Veselý,
 • Od roku 1973 MUDr. Milan Kubica,
 • Od roku 1990 MUDr. Jaromír Niepel,
 • Od roku 2014 MUDr. Ladislav Gleso,
 • Od roku 2020 MUDr. Jaromír Niepel
 • Od roku 2022 je MUDr. Petra Tallová poverená funkciou primárky gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia.