Vážená pani/vážený pán,

za účelom skvalitnenia nami poskytovaných služieb si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka spokojnosti. Získané údaje z dotazníka sú anonymné a budú použité výhradne na účely prieskumu. Informácie o Vašich požiadavkách, návrhoch a podnetoch budú použité na skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a na odstránenie zistených nedostatkov.

V jednotlivých otázkach zaškrtnite možnosť, ktorá najviac vystihuje Vašu odpoveď.

3. Ako ste boli spokojná/ý v nasledujúcich oblastiach: