Voľné priestory na prenájom


Nemocnica A. Wintera n. o., Winterova 66, 921 63 Piešťany

ponúka na prenájom :

- nebytový priestor na prízemí budovy polikliniky, Rekreačná 2, Piešťany o rozlohe 39,87 m2 na prevádzkovanie bufetu,

- nebytový priestor na prízemí budovy nemocnice, Winterova 66, Piešťany o rozlohe 1 m2 na prevádzkovanie potravinového a nápojového automatu

 

Záujemcov žiadame o zaslanie cenovej ponuky za m2/ rok.

 

     Zároveň informujeme, že k ročnému nájmu na prevádzkovanie bufetu sa platí zálohovo za dodávku energií a služieb, a to: elektrická  energia, dodávka vody a stočné a  dodávka tepla.

     Nemocnica A. Wintera n. o. prenajme uvedené nebytové priestory záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za m2/ rok. V prípade 2 a viac zhodných najvyšších ponúk rozhodne rozsah ponúkaného sortimentu.

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku priestoru na čísle 0911 259 262.                                                

Váš návrh za m2/rok spolu s ponúkaným sortimentom zašlite v zalepenej obálke na adresu:

                                                Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
                                                            Ing. Peter Bittara
                                                            Winterova 66
                                                            Piešťany
                                                            921 63


Na obálku napíšte heslo:        

„NEOTVÁRAŤ – Bufet poliklinika“
alebo                       
„NEOTVÁRAŤ – Potravinový automat“
 

Ponuky zašlite do 03.12.2021. Vyhodnotenie ponúk bude do 5 dní od lehoty na predkladanie ponúk.

Nemocnica A. Wintera n. o. si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, že najvyššia ponuka za m2/ rok neprekročí súčasné nájomné za m2/ rok.

Ďalšie informácie je možné získať na web stránke alebo vyžiadať na telefónnom čísle 0911 259 262.

------------------------------------------------------------------------------------------------------