Voľné priestory na prenájom

Budova zubného strediska - nebytové priestory

Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Winterova 66,  921 63 Piešťany

Identifikačné údaje organizácie:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Winterova 66
921 63 Piešťany
IČO: 36084221

Identifikácia majetku:

budova v Piešťanoch na Nálepkovej ul. č. 12 súp. č. 1830, zapísaná na LV č. 5869 v k. ú. Piešťany, postavená na  p. č. 7709, zastavaná plocha o výmere 326 m2

Zoznam majetku na prenájom:

 • miestnosť č. 310 (sklad)  - priestor  o výmere 2 m2
 • miestnosť č. 311 (ambulancia) -  priestor  o výmere 10 m2, 
 • miestnosť č. 312 (ambulancia)  - priestor  o výmere 8,2 m2,
 • miestnosť č. 315 (čakáreň) – priestor o výmere 6,6 m2,
 • miestnosť č. 322 (denná miestnosť) – priestor o výmere 8,1 m2,
spolu o výmere 35 m2.

- nachádzajúci sa na 3. poschodí v objekte budovy zubného strediska – Tovaryho vila, Nálepková 12, Piešťany.

                  

Spôsob zamýšľaného nakladania s majetkom:  Uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových  priestorov

 

Minimálna požadovaná cena za nájom je 70,00 €/ m2/ rok.  K ročnému nájmu sa platí zálohovo za dodávku energií a služieb, a to:

 • elektrická energia
 • dodávka vody a stočné
 • dodávka tepla

Váš návrh za m2 € /rok zašlite v zalepenej obálke na adresu:

                                              

 

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.

                                                           Jan Zápařka

                                                           Winterova 66

                                                           Piešťany

                                                           921 63

 

Na obálku napíšte heslo: „NEOTVÁRAŤ – Budova zubného strediska - nebytové priestory“

 

Nemocnica A. Wintera n. o. si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.

 

 

 

Lehota na predloženie ponúk záujemcov:          do 09.07.2021

 

Termín otvárania obálok s ponukami:               16.07.2021 o 11:00 hod

 

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku priestorov na čísle 0902 119 607 alebo

033 7955 301.

 

S pozdravom

                       

                                                                                              MUDr. Štefan Kóňa

                                                                                                          riaditeľ
--------------------------------------------------------------------------------------

Nebytové priestory v budove polikliniky, Rekreačná ul. č. 2
Ponúkame na prenájom nebytové  priestory, ktoré sa nachádzajú v budove polikliniky na adrese Rekreačná ul. č.2. Ide o 6 prepojených miestností s celkovou rozlohou 105 m2, ktoré sa nachádzajú na 1. poschodí. Sú vhodné na prevádzku ambulancií.

Priestory prešli kompletnou rekonštrukciou:
 • nové plastové okná
 • nová podlaha
 • nové steny
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení (WC+ sprcha)
 • inštalácia nového osvetlenia
Priestory sa prenajímajú v nábytkovom vybavení ako je na fotografiách. Priestory je možné prenajať v celku alebo samostatne.  

V prípade záujmu si môžete dohodnúť obhliadku priestorov:
Ing. Peter Bittara
Ing. Peter Bittarareferent noriem riadenia a registratúry
bittara@naw.sk
Tel. 033 7955 388, 0911 259 262
Prioritný majetok - Zubná poliklinika, Nálepkova 12, Piešťany
Voľné priestory:

1. poschodie:
miestnosť č.105 - výmera 17,60 m2

2. poschodie:
miestnosť č.203 - výmera 16,45 m2
miestnosť č.212 - výmera 16,70 m2
miestnosť č.213 - výmera 10,80 m2
balkón č.214 - výmera 2,35 m2

V prípade záujmu si môžete dohodnúť obhliadku priestorov :
Ing. Rastislav Moravec
Ing. Rastislav MoravecTechnický asistent riaditeľa
moravec@naw.sk
Tel. 033 7955 303, 0948 084 902
Ing. Peter Bittara
Ing. Peter Bittarareferent noriem riadenia a registratúry
bittara@naw.sk
Tel. 033 7955 388, 0911 259 262