Postup pri podaní sťažnosti pacienta/klienta na činnosť NAW n.o.

1. Podávanie sťažností na činnosť organizačných zložiek a zamestnancov a postup pri ich vybavovaní sa riadi zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")

2. Sťažnosť je možné podať výhradne v elektronickej podobe (písomne) na e-mailovú adresu:

novakova@naw.sk alebo zaparka@naw.sk

3. Sťažnosť podaná elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

4. Sťažnosť adresovaná NAW n.o. musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu a podpis sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej za ňu konať.

5. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

6. Sťažnosť môže podať len osoba, ktorej sa sťažnosť týka. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

7.  V prípade, že sťažnosť nie je zrozumiteľná alebo neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, NAW n.o. je oprávnená písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu. Lehota na poskytnutie spolupráce je 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi. Pokiaľ sťažovateľ spoluprácu neposkytne, NAW n.o. sťažnosť odloží bez prešetrenia.

8. Sťažnosti sa vybavujú v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v internom predpise v lehote 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažností alebo odo dňa odstránenia nedostatkov sťažnosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty NAW n.o. oznámi sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

9. Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti je sťažovateľovi zaslané písomne.

10. NAW n.o. sťažnosť odloží bez prešetrenia, ak:
a/ neobsahuje zákonom stanovené náležitosti (meno, priezvisko, adresa, podpis sťažovateľa),
b/ je nečitateľná, nezrozumiteľná, resp. z nej nie je zrejmé, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha,
c/ zistí, že v danej veci konal alebo koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný
v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
d/ sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie,
e/ od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než 5 rokov,
f/ ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6 zákona,
g/ ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3 zákona,
h/ ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5 zákona,
i/ sťažnosť bola NAW n.o. zaslaná len na vedomie,
i/ sťažovateľ neposkytol spoluprácu v zákonom stanovenej lehote,
j/ sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2 zákona,
k/ sťažovateľ vezme sťažnosť späť pred jej vybavením alebo písomne oznámi, že na jej vybavení netrvá.


Platné od 1.4.2022