Očkovanie náhradníci

Vážení žiadatelia.

Vyhláška č. 96/2021 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 nám umožňuje očkovať pacientov hospitalizovaných v našom nemocničnom zariadení v situácii, keď sa nedostavia všetci klienti objednaní cez objednávací systém.

Preto sa môžu pacienti prihlásiť do zoznamu náhradníkov ak spĺňajú nižšie uvedené kritérium:

  I.   osoby bez ohľadu na vek, ktoré spĺňajú jedno z nasledovných kritérií:


 • s ťažkým zdravotným postihnutím

 • so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

 • s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
 • s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
 • po transplantácii solídnych orgánov,
 • po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
 • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
 • so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
 • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
 • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
 • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
 • s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
 • s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
 • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 • s cirhózou pečene,
 • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci  substitučnú liečbu,
 • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,
 • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
 • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,
 • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza)

 

 • so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

 

 • s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
 • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
 • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
 • s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
 • liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
 • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 • s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
 • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
 • HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
 • s obezitou – BMI vyšší ako 30,
 • so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
 • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
 • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
 • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
 • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie

    alebo

   II. osoby s vekom najmenej 50 rokov, ktorá je:
 • osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,3) alebo osobou, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu,4)
 • osobou, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu3) vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
 • zamestnancom subjektu prevádzkujúceho maloobchodnú prevádzku alebo prevádzku poskytujúcu služby, na ktorú sa nevzťahuje uzatvorenie prevádzky nariadené podľa osobitného predpisu,5) ak je zamestnancom, ktorý prichádza do priameho kontaktu s klientami v tejto prevádzke
 • vodičom vozidla mestskej hromadnej dopravy, vodičom vozidla prímestskej dopravy alebo vnútroštátnej diaľkovej dopravy, vodičom vozidla taxislužby, kontrolórom mestskej hromadnej dopravy alebo sprievodcom v osobnej železničnej doprave

Títo pacienti budú figurovať ako náhradníci a podľa zásob očkovacej látky na daný deň ich predvoláme.

Nutnosťou je vedieť sa dostaviť na očkovacie miesto do 30minút od zavolania !
Predpoklad očkovania náhradníkov je v čase od 13:00 - 15:00.
Upozorňujeme, že nám nezostáva veľký počet vakcín, ktoré budú nevyužité.

V prípade voľných vakcín vás budeme kontaktovať, nie je nutné, aby ste nám volali, alebo písali ohladne termínu.

Aj keď sa zaregistrujete do zoznamu náhradníkov, sledujte prosím aktuálne prebiehajúcu fázu očkovania a pokiaľ už budete patriť do schválenej skupiny, musíte sa registrovať TU.