Artroskopie zápästia

V 70-ich rokoch 20. storočia technický pokrok umožnil zlepšenie kvality artroskopických prístrojov aj pre malé kĺby. Prvá artroskopia zápästia vo svete bola uskutočnená v roku 1979. V roku 2005 bola v Paríži založená Európska spoločnosť pre artroskopiu zápästia (EWAS).

Ruka je dôležitý orgán na priamu interakciu človeka s okolitým svetom a z toho vyplývajú dve základné funkcie: senzibilita a pohyb. V minulosti sa anatomicky zápästie popisovalo ako súčasť ruky. V skutočnosti ide však o spojenie medzi predlaktím a rukou tvorené 15 kosťami a ich vzájomnými zložitými kĺbnymi spojeniami a interakciami. Zjednodušene sú to spojenia (kĺby, väzy) medzi piatimi záprstnými kosťami a dvomi radmi karpálnych kostí (osscaphoideum, lunatum, triquetrum, pisiforme), (ostrapezium, trapezoideum, capitatum, hamatum) a dvomi predlaktnými kosťami (radius, ulna), ktoré sú v skutočnosti zložitým systémom spojení.  Je publikovaných niekoľko pilierových teórií na základe mechanických interakcií, ktoré presahujú rámec a poslanie tejto publikácie.

Samotná artroskopia zápästia  je endoskopickou metódou, kedy pomocou optiky a nástrojov máme možnosť hodnotiť  vyššie popísané vnútrokĺbne štruktúry pohľadom,  palpáciou háčikom, či možnosť dynamického vyšetrenia jednotlivých popísaných štruktúr v zmysle stability. V oblasti zápästia sú vhodné k artroskopickému vyšetreniu tri základné jednotky alebo kĺby. Rádiokarpálny kĺb (RC) tvorený spomínanými predlaktnými kosťami spojenými zložitým triangulofibrokartilaginóznym komplexom (TFCC) (obdoba menisku na kolene) s proximálnou radou zápästných kostí. Médiokarpálny kĺb (MC) tvorený medzi proximálnou a distálnou radou zápästných kostí. Distálny rádioulnárny kĺb (DRU), kde sa na stabilite výrazne podieľa tiež TFCC.

Čo sa týka polohy pacienta pri operácii artroskopia zápästia sa vykonáva v distrakcii, na našom pracovisku používame distrakčnú vežu, kde pomocou tzv. čínskych prstov dochádza k distrakcii zápästia závažiami 3 až 5 kilogramov. Vlastný výkon vykonávame v bezkrvnom prostredí pomocou naloženého turniketu, kde tlak systému nadstavujeme 120 mm Hg nad systolický tlak pacienta, maximálne však na 270 mm Hg. Z nástrojov použitých k artroskopii je najdôležitejšia optika, ktorá sa ale na rozdiel od veľkých kĺbov používa menšieho priemeru od 1 mm po 2,7 mm, najčastejšie 1,9 alebo 2,4 mm zo zakrivením optiky 30 stupňov. Ďalej používame veľké množstvo nástrojov, ktorých názvy takisto presahujú rámec tejto publikácie. Do zápästia vstupujeme portami (vstupmi), ktoré sú umiestnené medzi šľachami extenzorov prstov a nazývame ich kompartmenty I – VI. Niektoré sú menej, či viac bezpečné, preto najčastejšie používame a značíme ich vstup 3-4, 4-5, 6-R (radiálne) a medzi najviac rizikové sa považujú porty alebo vstupy 1-2 a 6-U (ulnárne).

Artroskopie malých kĺbov ruky

Na našom pracovisku vykonávame aj artroskopie drobných kĺbov ruky, ktoré majú obdobné zásady ako pri artroskopii zápästia, kde sa používajú optiky s menším priemerom do 1,9 mm. Artroskopicky vyšetrujeme karpometakarpálny kĺb palca ruky (CMC), ľudovo nazývaný aj koreňový kĺb, pre ktorý takisto platia zložité anatomické pomery s rešpektovaním vstupov (portov) do kĺbu (1-R, 1-U). Z ďalších vyšetrovaných kĺbov spomeniem  metakarpofalangový kĺb ruky (MP) alebo základný kĺb ruky. A artroskopia proximálneho interphalangealneho kĺbu (PIP).

Komplikácie artroskopie zápästia a malých kĺbov

Aj keď komplikácie artoroskopie sú vo všeobecnosti veľmi zriedkavé, z pohľadu pacienta sa jedná o najviac vyhľadávanú problematiku. Preto potenciálne referované komplikácie pri vyššie spomínaných artroskopiách sú: infekcie, neuróm, poranenia, šliach, algoneurodystrofický syndróm, nekróza kože, Tourniketová neoropraxia, kompartment syndróm, poranenie kĺbov prstov a ruky, kožné eflorescencie až nekrosis distrahovaných prstov.